เชิญร่วมงาน วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

0
136

เชิญร่วมงาน
—————
วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
“พื้นที่ทางจิตวิญญาณ การเรียนรู้ สู่ความมั่นคงของวิถีชนเผ่าพื้นเมือง”

วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พบกับหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น
• เสวนาสุนทรียเสวนา
• เวทีสาธารณะ ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ จากไทยพีบีเอส
• กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2559
– ร่วมถวายพระพร
– ฉายภาพยนตร์สะท้อนความเป็นตัวตนและวิถีชนเผ่าพื้นเมือง
– การแสดงชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง
– มินิคอนเสิร์ตศิลปินชนเผ่าพื้นเมือง
– การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง
– ประกวดวาดภาพสะท้อนความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง
• จำลองโรงเรียนวิถีชีวิต
• นิทรรศการ

ศูนย์ประสานการจัดงาน: สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)

ที่ติดต่อ:ผู้ประสานงาน: นายศักดิ์ดา แสนมี่ (08-1387-4904) หรือ นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี (08-1883-1360) โทร: 09-3137-9107Email: nipt.secretariat@gmail.com, cipt.office@gmail.com, www.imnvoices.com

#Indigenous_Peoples_Day #IP_day #วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย #วันชนเผ่าพื้นเมืองโลก #NIPT #IMN #CIPT #IMPECT #EU_Thailand #EU #Diakonia #AIPP

แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้ชนเผ่าพื้นเมือง ในเวทีโลกกับกลไก EMRIP
บทความถัดไปชมภาพบรรยากาศวันชนเผ่าพื้นเมือง ปี 2559
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN) จัดตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผ่านการพูดคุยของกลุ่มผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสื่อชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา เพื่อนำเสนอมุมมองจากคนในและมิติใหม่ๆ ที่จะช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ นำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนชายขอบมาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Medias Network: IMN) จึงเป็นกลไกหลักในการสะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมืองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและสื่อกระแสหลัก เป็นสื่อทางเลือกของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้