ขอเชิญร่วมงาน “1 ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง: บทเรียน ข้อท้าย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมือง”

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผนึกกำลัง ร่วมจัด “1 ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง: บทเรียน ข้อท้าย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมือง” วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง กำหนดให้จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภายใต้ธีมงาน “1 ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง: บทเรียน ข้อท้าทาย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมืองไทย” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อทบทวนบทเรียนการขับเคลื่อนงานของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ประสบการณ์การดำเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ให้สามารถดำรงวิถีชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยต่อไป และเพื่อเฉลิมฉลองและรณรงค์ให้มีมาตรการเชิงปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ที่มีปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (Tenth Anniversary of UNDRIP: Measures taken to implement the Declaration) ร่วมกับภาคีชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลก อีกด้วย
การจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น สมาชิกสภาที่เป็นผู้แทนเครือข่ายชนเผาพื้นเมืองจำนวน 38 กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้อาวุโส ภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศ ผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ศิลปินและนักแสดงชนเผ่าพื้นเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่ให้ความสนใจทั่วไป
กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย เวทีสมัชชาสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เวทีและกิจกรรมรณรงค์สาธารณะ การแสดงเจตนารมย์ และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง นิทรรศการ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การสาธิตวิถีชนเผ่าพื้นเมือง และการจำหน่ายสินค้าและอาหารชนเผ่าพื้นเมือง
การจัดงานในครั้งนี้มีภาคีองค์กรที่ร่วมสนับสนุนและจัดงาน ดังนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สหภาพยุโรป-ประจำประเทศไทย มูลนิธิไดอาโกเนีย และภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลด กำหนดการได้ทีลิงค์ https://goo.gl/dXb23z

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองเลขานุการการจัดการ (สำนักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย-สชพ.):
1) นายศักดิ์ดา แสนมี่ ผู้ประสานงาน คชท. โทร: 081-387-4904 อีเมล์: sakda.saenmi@gmail.com
2) นายกิตติศักดิ์ รัตนกระจ่างศรี รองประธาน สชพ. โทร: 081-883-1360 อีเมล์: kittisak.rattanakrajangsri@gmail.com
3) นางนิตยา เอียการนา ผู้ประสานงานกองเลขานุการจัดงาน โทร: 088-2635184 อีเมล์: nittaya.mee@gmail.com