ข้อเสนอของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยต่อพรรคการเมือง

สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) เป็นกลไกร่วมของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลักดันและติดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำ องค์กรชุมชน และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง ให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมของตนเอง (ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม พื้นที่ทางจิตวิญญาณ และสิทธิมนุษยชน) ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่บนฐานวัฒนธรรมและปกป้องคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ซึ่ง สชพ.ในปัจจุบันมีสมาชิกสภา (เป็นตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองจาก 38 กลุ่มชาติพันธุ์ และสภาชนเผ่าพื้นเมืองในระดับพื้นที่ 3 แห่ง) รวมจำนวน 190 คน คณะผู้อาวุโสสภา จำนวน 17 คน คณะกรรมการบริหารกิจการสภาฯ จำนวน 14 คน บุคลากรสำนักงานสภา จำนวน 6 คน และผู้แทนองค์กรและเครือข่ายที่ทางานเกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง จำนวนไม่น้อยกว่า 30 แห่ง ร่วมเป็นกองเลขานุการสภาฯหรือคณะทางานในการขับเคลื่อนกิจการสภาด้วย
สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อเสนอต่อพรรคการเมือง ได้พิจารณาและนำไปจัดทำนโยบายของพรรค รวมทั้งแสวงหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองให้เกิดรูปธรรมต่อไป โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

“เสนอพรรคการเมืองให้มีนโยบายในการส่งเสริมสิทธิของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองที่ชัดเจน ด้วยการออกกฎหมายสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ของประเทศไทย และเป็นหลักประกันในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืน การกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาศักยภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และการเมือง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนชนเผ่าพื้นเมือง ตามหลักการของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560”

Download เอกสารเพิ่มเติม

1.ข้อเสนอชนเผ่าพื้นเมืองต่อพรรคการเมือง
2.เอกสารแนบ 1 แนะนำสภา CIPT
3.เอกสารแน 2 ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (ฉบับรับรองโดย คปก.)
4.เอกสารแนบ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย