ชมภาพบรรยากาศวันชนเผ่าพื้นเมือง ปี 2559

วันนี้ 9 สิงหาคม 2559 ที่หอประชุม โรงแรม 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 30 กลุ่มชาติพันธุ์ รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน  พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆด้วย

การร่วมเฉลิมฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองในครั้งนี้  เป็นครั้งที่ 10 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ทุกวันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าด้านอัตลักษณ์ ภาษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง ที่สำคัญเพื่อให้มีการเคารพ และยอมในสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง

การจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแต่ละปี  จะกำหนดแกนหลักของงานที่แตกต่างกันไป โดยที่ปีนี้เน้นเรื่องสิทธิในที่ดินของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาคต่างๆ โดยมีการพูดคุยในมิติของความเชื่อ พื้นที่ทางจิตวิญญาณที่ผูกพันกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินในชุมชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อถอดบทเรียนสู่การดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ติดตามบรรยาการของงานได้จาก FACEBOOK LIVE : IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

IMG_9958 IMG_9887 IMG_9924 IMG_9955