ชาวอำเภอแม่ฟ้าหลวง ปลูกป่ารักษาต้นน้ำแม่คำ วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

ประชาชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับหน่วยงานรัฐ  องค์กรภาคีจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม “ปลูกป่ารักษาต้นน้ำแม่คำ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ในวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จัดทำโครงการปลูกป่าสร้างฝ่าย บริเวณหมู่บ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ที่ 11 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกับแกนนำชนเผ่า 18 ชุมชนประกอบไปด้วย ชนเผ่าอ่าข่า ละหู่ ลีซู ม้ง ไทใหญ่ จีนฮ่อ ไทลื้อ คนพื้นราบในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง  ร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านต้นน้ำแม่คำ โครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา องค์การแอคชั่นเอดประเทศไทย นักเรียนโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ไฟป่าเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ข้าราชการทหารกองกำลังผาเมือง วนอุทยานสาขาพญาไพร  มวลชนสัมพันธ์3208 รวมทั้งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และอุบลราชธานีได้เข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

นายอาเกอะ ปอแฉ่ ประธานสภาอบต.เทอดไทยและแกนนำในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า จากชุมชนบ้านพญาไพรลิทู่ได้ชี้แจงว่า “กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลกครั้งนี้เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกของชาวบ้านและหน่วยงานทุกภาคส่วน  ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์  และเพื่อเป็นการปรับทัศนียภาพของชุมชนให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี การกลบฝังปิดหลุมขยะของหมู่บ้าน การทำฝายชะลอน้ำ พันธุ์ไม้ไม้ที่นำมาปลูกคือ นางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระไทย เป็นกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องทุกปีซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้มีการปลูก ต้นกล้วย ต้นไผ่ ดอกคูน ต้นเสี้ยว ต้นขี้เหล็ก ปัจจุบันต้นไม้เหล่านี้เติบโตขึ้นแล้ว”

นายอาเกอะ ปอแฉ่ยังกล่าวอีกว่า “ชุมชนบ้านพญาไพรลิทู่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชนเผ่าต่างๆ อยู่ร่วมกันหลายเผ่า เช่นอ่าข่า ลาหู่ ลีซู และจีน มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เช่นการทำแนวกันไฟ ถึงแม้ว่าที่ดินในละแวกนี้ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์และเป็นพื้นที่ติดชายแดน แต่ชาวบ้านก็มีการทำกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองคนไทย และในชุมชนยังมีกิจกรรมรณรงค์ลดขยะโดยการทำร้านค้าศูนย์บาท โดยเอาขยะมาแลกเป็นสิ่งของ”

ท้ายนี้นายอาเกอะยังกล่าวอีกว่า “อยากรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความสำคัญกับกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อม พร้อมๆ กับกิจกรรมการพัฒนาด้านอื่นๆ ก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของไทยดีขึ้นเพื่อการมีการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ของทุกคนตลอดสายน้ำ”

ส่วนทางด้านนางสุนีพร หลี่จา ผู้จัดการภาคสนามของโครงการชาติพันธ์อาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาได้กล่าวด้วยว่า “การปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ทุกวัน เพื่อการดูแลป่าต้นน้ำ รักษาความสมดุลของธรรมชาติไว้ แต่การกำหนดวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้เพื่อเป็นการเตือนสติให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่ามีวันสำคัญวันนี้อยู่ และคนเราต้องดำรงชีวิตอย่างสมดุล เพื่อความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ”

ทั้งนี้น้ำแม่คำ ถือแม่น้าสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง และไหลประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคำ  ทั้งยังเป็นต้นนำที่ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำโขงอีกด้วย

 

โดย บุณยวีร์   ทวีพนารักษ์