ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70

ความสำคัญของการประชุมสหประชาชาติในปีนี้ คือ เป็นการประชุมเต็มคณะของ UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีฉันทามติ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)  ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆ กว่า 113 ประเทศ

IAEG-SDGs_logo

            สำนักงานสถิติแห่่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำความเป็นมาของ SDGs โดยย่อ และแปลตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้

ความเป็นมาของ SDGs โดยย่อ
สรุปความเป็นมาของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post-2015 Development Agenda) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ Post-2015 Development Agenda

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
204 ตัวชี้วัด (Version 204 Indicator)

หมายเหตุ ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการแปลรายละเอียดตัวชี้วัดไว้ ณ ข้อมูลล่าสุดพฤศจิกายน 2558

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารจัดการระบบสถิติ โทร.021431305 E-Mail: masterplan@nso.mail.go.th

logo nso1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here