ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพ “UNDRIP”

รางวัลที่ ๑ นายเกรียงไกร  ชีช่วง  ชนเผ่ากะเหรี่ยง อายุ ๓๙ ปี

มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการแข่งขันวาดภาพ ตามหัวข้อ “ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง” ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑ ผู้ใหญ่ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

 

หมวดที่ ๒ เยาวชน อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

หมวดที่ ๓ ภาพอื่น ๆ ที่ส่งเข้าประกวด