ประกาศผลการตัดสิน “ภาพถ่ายชนเผ่าพื้นเมือง”

วิถีชีวิตของชนเผ่าอาข่า ถักทอใบหญ้าเพื่อมุ่งหลังคา องค์ความรู้นี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ตามที่เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก และวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี 2561  ภายใต้หัวข้อ “ชนเผ่าพื้นเมือง กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย”   คณะกรรมการได้สรุปผลการตัดสินออกมาแล้ว ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ  1  รางวัล 3000 บาท

ชื่อภาพ: วิถีชีวิต
ช่างภาพ: บัวลอย   พิมสี
วิถีชีวิตของชนเผ่าอาข่า ถักทอใบหญ้าเพื่อมุ่งหลังคา องค์ความรู้นี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล ๆ ละ 2000 บาท

ชื่อภาพ: “Way of life
ช่างภาพ: ธนาวุฒิ  ฤทธิ์ช่วย
เยาวชนชาวมอแกนกำลังฝึกพายเรือ เรือที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กำลังสูญหายด้วยข้อกฏหมายที่จำกัดทั้งสิทธิ และความเป็นอยู่ในเชิงวัฒธรรมด้วยข้อจำกัดของพื้นที่อาศัย ซึ่งถูกจัดอยู่ในอุทยาน ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สามารถเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมได้
ชื่อภาพ: มื้อเช้า
ช่างภาพ: ปี  จองอู
ในแต่ละชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ หาเช้ากินค่ำ หลายๆคน ต้องรีบออกไปทำงานแต่เช้า กลับมาตอนกลางคืน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3 รางวัล ๆ ละ 1000

ชื่อภาพ: Through the Eyes of Hope&Faith (ผ่านสายตาแห่งความหวังและศรัทธา)
ช่างภาพ: นายนครินทร์  มานะบุญ

ภายใต้บริบทของรัฐ สถานะ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ความหลากหลายของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองได้ถูกจองจำราวติดอยู่ในหลุมแห่งการหลอมรวมของการสร้างรัฐชาติ ด้วยความหวัง ความศรัทธาผู้ถ่ายหวังว่าสักวันนึง กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ จะมีพื้นที่ในสังคม ได้ผ่านการยอมรับจากคนในสังคมให้เข้าใจถึงตัวตนและการมีอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้โลกใบนี้

 

 

ชื่อภาพ: ความสุขของชาวนาบนพื้นที่สูง

ช่างภาพ: ทักษ์ดนัย ภูแข่งหมอก

ชาวเขาปกากะญอ แห่งบ้านป่าบงเปียง ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ทำนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย และชาวนาที่นี่นับว่าเป็นชนเผ่าที่เปี่ยมไปด้วยความสุข.

 

 

ชื่อภาพ: เสียงสะท้อนจากคนไกล

ช่างภาพ: สังคม  สิมมา

เดินทางขึ้นดอยแจกของในถิ่นทุรกันดานที่ไร้สัญญาณโทรศัพท์ วิทยุจึงเป็นของฝากที่ดีสำหรับผู้คนบนที่สูงและเป็นเครื่องส่งสารอย่างเดียวที่พอจะส่งข้อมูลข่าวสารจากคนพื้นที่ราบ ยายรับมอบของฝากและให้ความสนใจกับสิ่งที่กำลังได้รับฟังผ่านวิทยุ

 

รางวัลชมเชย 6 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

ชื่อภาพ: ผีตาโขนเมืองเลย

ช่างภาพ: ประยนต์  ช่างเกวียน

 

 

ชื่อภาพ: อุทิศกุลแด่บรรพชน

ช่างภาพ:  พศวัฒน์ สิริศิลปะสรณ์

ชาวมอญเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ย้ายถิ่นมาปักหลักทำมาหากินในแผ่นดินไทยและได้นำเอาวัฒนธรรมจากความเชื่อความศรัทธาที่ทำสืบทอดกันมาตามมาด้วยการก่อพระเจดีย์ทรายของชาวมอญเพื่อทำบุญและอุทิศผลบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ ปู่ ย่า ตา ยายและบรรพบุรุษของตนเองเพื่อเป็นการเคารพสักการะ และระลึกถึง

ชื่อภาพ: ความสุข
ช่างภาพ: ศรีเพชร  ช่างเจริญสุข

ชีวิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเสมอไป เพียงแค่เราลงมือสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเอง

 

ชื่อภาพ: ไทยทรงดำ ณ ราชบุรี
ช่างภาพ: รัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์

ไทยทรงดำ คือกลุ่มชาติพันธุ์ทีมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร นั้นก็คือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทอมือ สีดำทั้งชุด จนเป็นที่มาของชื่อกลุ่มดังกล่าวนั้นเอง แน่นอนว่า กลุ่มชาวไทยทรงดำ ที่เขาหัวจีน จังหวัดราชบุรี ก็ยังคงดำรงอัตลักษณ์นั้นไว้ด้วย ก็คือการแต่งกายด้วยชุดสีดำ

 

ชื่อภาพ: กลับบ้านมาบวช
ช่างภาพ: นรินทร์  แสไพศาล

สืบสานประเพณีโบราณชาติพันธุ์กูย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำหรับงานประเพณีบวชนาคช้าง ไม่ว่าชาวกวย (กูย) หมู่บ้านช้างแห่งนี้จะอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศ ก็จะเดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมงานประเพณีของตนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

 

ชื่อภาพ: สาวน้อยเล่นน้ำ
ช่างภาพ: รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

วิถีชีวิตในการดำรงอยู่ของชาวปกาเกอะญอ มีความสุขกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 6 ข้อ โดย แบ่งเป็นข้อละ 20 คะแนน จำนวน 4 ข้อ และข้อละ 10 คะแนน จำนวน 2 ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา/คำอธิบาย คะแนน
เนื้อหาของภาพ

ภาพถ่ายสามารถสื่อให้ผู้ชม เข้าใจและเห็นถึงคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองในสังคมไทย

20
มีการจัดองค์ประกอบภาพที่เหมาะสม ลงตัว 20
ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย 20
ความคิดสร้างสรรค์ 20
ชื่อภาพสอดคล้องกับภาพถ่าย 10
คำอธิบายภาพสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 10
รวมคะแนน 100

 

คณะกรรมการ