ชนเผ่าพื้นเมืองมีประชากรมากกว่า 350 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรในโลก
และประมาณการว่าร้อยละ 15 ของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกยังเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วย

ทวีปเอเชียถือเป็นบ้านของชนเผ่าพื้นเมือง เพราะมีประชากรชนเผ่าพื้นเมืองกว่า 2 ใน 3 หรือประมาณ 260 ล้านคน อาศัยอยู่ ชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียมีพัฒนาการการใช้ที่ดินตามจารีตประเพณีและระบบการถือครองมายาวนาน ซึ่งยังคง ดำรงและปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ ระบบการใช้ที่ดินตามจารีตประเพณีเป็นการจัดการแบบองค์รวมบนฐานของชุมชนและ ตามความจำเป็นในการดำรงวิถีชีวิต โดยทั่วไปแล้วสิทธิในการใช้และจัดการที่ดินและทรัพยากรนั้นจะดูแลและควบคุมแบบ องค์รวมภายในชุมชนและให้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิความเป็นเจ้าของถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น รูปแบบการใช้ที่ดินที่มีความแตกต่างและระบบความเป็นเจ้าของที่มีความซับซ้อนโดยอาจมีรูปแบบการครอบครองแบบ ปัจเจกบุคคล ตระกูล และชุมชน การยอมรับ การปกป้อง และการเติมเต็มสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองต่อที่ดิน เขตแดน และทรัพยากรเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ได้ เป็นแค่ทางกายภาพแต่ยังครอบคลุมถึงความอยู่รอดของวัฒนธรรมและการเป็นอยู่ที่ดีด้วย รัฐจะต้องเคารพต่อคุณค่าและ ความสำคัญต่อจิตวิญญาณ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ชนเผ่าพื้นเมืองอยู่กับที่ดิน เขตแดน และทรัพยากร และต้อง ดำเนินการทันทีเพื่อยืนยันสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองต่อที่ดินตามจารีตประเพณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสันติสุข และ ความมั่นคง…

อ่านเเละทำความเข้าใจ ชนเผ่าพื้นเมือง หรือ สามารถดาวน์โหลด ตามลิงค์ ไปอ่านได้เลย

Download “วิถีเรา ความอยู่รอดของเรา”