เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ประเด็น “การจัดการที่ดินและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย


ภาคีองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองได้ร่วมจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ประเด็น
“การจัดการที่ดินและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย”
ขึ้นในวันที่ 30-31 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ   100 คน โดยมีองค์กรร่วมจัด ดังนี้
1.สมาคมศูนย์รวมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท./IMPECT)
2. มูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (IPF)
3.เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย (IWNT)
4.Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
5.มูลนิธิรักษ์ไทย (ภาคเหนือ)
6.มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
7.เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (กวส.)

image

ได้พูดถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรเป็นต้นทุนที่สำคัญของการดำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น จากการศึกษาทั่วโลกระบุว่ามีประชากรอย่างน้อย 1.5 พันล้านคน ที่พึ่งพาและอาศัยป่าและทรัพยากรในการดำรงชีพ ในจำนวนนี้ประมาณ 350 ล้านคน เป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีวิถีปฏิบัติที่เกื้อกูลต่อกันอย่างสมดุล สิ่งเหล่านี้ได้สั่งสมเป็นองค์ความรู้และสืบทอดต่อๆ กันมาตามวิถีและกฎจารีตประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

image

วิถีปฏิบัติ หรือ “สิทธิ” นี้กำลังถูกคุกคาม และมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายและกฎหมายของรัฐที่ไม่เข้าใจและไม่สนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรของชุมชนดังกล่าว ทำให้หลายพื้นที่เกิดข้อพิพาทระหว่างชุมชนและรัฐ นอกจากนี้ชุมชนยังเผชิญกับปัญหาแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ด้วย เช่น การเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากนายทุนข้างนอก โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นการกระหน่ำซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่แล้วให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้น
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามที่ผู้นำของรัฐจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีคำมั่นสัญญาว่าจะร่วมกันผลักดันให้เป้าหมายนี้บรรลุภายในปี 2030 ได้นั้น ในเป้าหมายย่อย (ข้อ 2.3) ของหมวด “การหยุดยั้งความหิวโหย มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีอาหารที่ดีบริโภคและมีการทำการเกษตรที่ยั่งยืน” ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น ต้องมีความมั่นคงและเข้าถึงที่ดินและทรัพยากร

image

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้แทนจากกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ เช่น ชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น สตรี นักปฏิบัติ นักวิจัย นักวางแผนเชิงนโยบาย องค์กรแหล่งทุน ฯลฯ ได้มีการรวมตัวกันในนามของแนวร่วมรณรงค์ที่ดินสากล (Global Land Coalition – GLC) และเรียกร้องให้มีการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเสนอให้มีการจัดกิจกรรมและปฏิบัติการร่วมกันทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2559 จุดมุ่งหมายหลักของ GLC คือ ให้มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายของที่ดินที่ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นถือครองเป็นสองเท่าภายในปี 2020
ประเด็นสิทธิที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร ถือเป็นประเด็นร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้เรื่องนี้ได้รับความสนใจและได้รับการแก้ไขปัญหา และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติการในเรื่องนี้ในระดับสากล ทางเครือข่าย องค์กรชนเผ่าพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดให้มีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนและหาทางออกในเรื่องนี้ร่วมกัน

image

image

image

บทความก่อนหน้านี้ชาวเลช้ำอีก นายทุนเดินหน้าปิดทางลงหาด
บทความถัดไปมละบริ: ตัวตนฉันอยู่ที่ไหน
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN) จัดตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผ่านการพูดคุยของกลุ่มผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสื่อชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา เพื่อนำเสนอมุมมองจากคนในและมิติใหม่ๆ ที่จะช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ นำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนชายขอบมาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Medias Network: IMN) จึงเป็นกลไกหลักในการสะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมืองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและสื่อกระแสหลัก เป็นสื่อทางเลือกของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย