แถลงการณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่..) พ.ศ.

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ร่วมกับภาคีคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ 12 เครือข่าย ในนามขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) ภาคเหนือ ร่วมแถลงการณ์ขอคัดค้านและให้ยุติการเสนอร่างแก้ไข พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่…) พ.ศ. … เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีหลักการที่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน เป็นการลดอำนาจและโอกาสของประชาชนในการจัดการสุขภาพตนเอง. และที่สำคัญกระบวนการแก้ไขกฎหมายขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และชนเผ่าพื้นเมือง โดยสรุป คชท.ขอคัดค้านการแก้ พรบ.สสส. “แก้แล้วแย่. อย่าแก้ดีกว่า”

แถลงข่าว
“ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภาคเหนือและภาคีเครือข่าย” คัดค้านการแก้ไขกฎหมายพรบ.กองทุนสสส.ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

แถลงการณ์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่..) พ.ศ.

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้รักษาการตาม พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดำเนินการแก้ไขกฎหมายของ สสส. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วมีมติเห็นชอบให้จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเติมเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์ ผ่านกระบวนการจัดประชุมภาคี ๔ ภาค และผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ๑ ครั้ง

ในนามผู้แทนของเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย บุคคล องค์กร ภาคสังคม ที่ทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาวะกว่า ๑๒ เครือข่าย มีจุดยืนร่วม ขอคัดค้าน ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปี พ.ศ… และกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังนี้

 • การแก้ไข พรบ.ฉบับนี้ ขัดกับหลักการและเจตนารมณ์ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ อันเป็นที่มาของการเกิด พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปี พ.ศ ๒๕๔๔ ที่มุ่งสร้างการเป็นเจ้าของกองทุนในภาคส่วนประชาชน เพราะ สสส. เป็นกองทุนนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นการบริหารองค์กรรัฐรูปแบบใหม่ มิใช่อยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงใด
 • การแก้ไข พรบ.ฉบับนี้ ไม่ได้ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ อย่างถูกต้อง เปิดรับฟังความเห็นทางสื่อที่ไม่เป็นสาธารณะเท่าที่ควร มีระยะเวลาจำกัด ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง การรับฟังความเห็นที่มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมน้อย ทั้งที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนทั้งประเทศ
 • ในกรณีอ้างว่า สสส. มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมาย มีข้อเท็จจริงที่ยืนยัน และตรวจสอบจาก คตร. แล้วว่า ไม่พบความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าว อีกทั้ง สสส. ยังได้รับรางวัลการันตีการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระดับประเทศ ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส่ จึงไม่มีข้ออ้างและความชอบธรรมในการแก้ไขกฎหมายกองทุน สสส.

เครือข่าย ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ 12 เครือข่าย ขอคัดค้าน และให้ยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฉบับนี้ เข้าสู่การพิจารณา เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายทำให้เกิดความล้าหลัง และขัดกับเจนตนารมณ์ในการพัฒนาประเทศด้านสุขภาพ หากจะมีการปรับแก้ไข พรบ.ให้ดีขึ้นตามเจตนา ก็ให้ดำเนินการในขณะที่ประเทศไทยมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองทั้งระดับพื้นที่และนโยบาย จึงจะถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเคารพสิทธิสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

ประกาศในนาม เครือข่าย ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.) ภาคเหนือ

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อิน จ.เชียงใหม่

 รายชื่อเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ภาคเหนือ

 1. เครือข่ายผู้บริโภค ภาคเหนือ
 2. เครือข่ายเยาวชน Thailand Youth Activist Network (T – YAN)
 3. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคเหนือ
 4. เครือข่ายสลัม 4 ภาค / คนไร้บ้านภาคเหนือ
 5. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ภาคเหนือ
 6. เครือข่ายชาติพันธุ์
 7. เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง ภาคเหนือ
 8. เครือข่ายเกษตรเพื่อสุขภาพ ภาคเหนือ
 9. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภาคเหนือ
 10. เครือข่ายผู้สูงอายุ ภาคเหนือ
 11. Node สสส.
 12. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือ

ผู้ประสาน คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล 081 – 8849602