งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่

งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวม้ง
โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า หนึ่งหมื่นคน ทั้งที่เป็นชาวม้งจากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และมีชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มอื่น การขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงม้ง ซึ่งมีทั้งบทเพลงดั้งเดิม และเพลงสมัยใหม่ ที่สำคัญคือ มีกิจกรรมโยนลูกช่วงหรือลูกบอลผ้าให้กันและกัน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมของหนุ่มสาวม้ง

งานปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในหลายพื้นที่ตามความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น แต่สำหรับงานที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้ง จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 มกราคม 2559 ณ สวนหลวง ร.9 หากท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางไปร่วมงานกันได้

 

บทความก่อนหน้านี้พลังเสียงชนเผ่าพื้นเมือง
บทความถัดไปคำคม คนรักษ์ป่า
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN) จัดตั้งขึ้นในปี 2556 โดยผ่านการพูดคุยของกลุ่มผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสื่อชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมา เพื่อนำเสนอมุมมองจากคนในและมิติใหม่ๆ ที่จะช่วยลดอคติทางชาติพันธุ์ นำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนชายขอบมาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Medias Network: IMN) จึงเป็นกลไกหลักในการสะท้อนเสียงของชนเผ่าพื้นเมืองและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและสื่อกระแสหลัก เป็นสื่อทางเลือกของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย