รู้ผลแล้ว!! แข่งขันวาดภาพ “ฉันคือชนเผ่าพื้นเมือง”

รู้ผลแล้ว!! แข่งขันวาดภาพ “ฉันคือชนเผ่าพื้นเมือง”

อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในวันชนเผ่าพื้นเมืองปีนี้ คือการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “ฉันคือชนเผ่าพื้นเมือง” ไปดูฝีมือของน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกัน ว่าแต่ละคนสื่อสารความเป็นตัวตนชนเผ่าพื้นเมืองผ่านภาพวาดอย่างไรบ้าง

เริ่มต้นด้วยการประกาศผลผู้ชนะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิง วาณิชการ ใหม่อารินทร์ ชั้น ป.4 โรงเรียนคำเที่ยง อนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิง ปุญญิศา สดใส ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลที่ 3 เด็กหญิง นราวดี ไพรเจือแก้ว ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

รางวัลชมเชย  เด็กหญิง กินรี จีโน ชั้น ป.5 โรงเรียน บ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

รางวัล ชมเชย เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ เรือคำ ชั้น ป.3 โรงเรียนคำเที่ยง อนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชั้น ม. 1  ถึงชั้น ม. 3

รางวัลชนะเลิศ นายสมศักดิ์ ใฝ่ประสิทธิ์ ชั้น ม.2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

รองวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กหญิง อาหมี่ แลเชอ ชั้น ม. 2 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม.36 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เด็กหญิง อริพิน สุขสกุลปัญญา ชั้น ม.3 โรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

รางวัล ชมเชย เด็กหญิง อุษา พะผีหรี่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เด็กชาย วิสิทธิศักดิ์ อ่องสุนทร ชั้น ม.1 โรเรียนวาวีวิทยาคม สพม.36 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผู้จัดการแข่งขันวาดภาพ  จะติดต่อกลับไปหาน้อง ๆ เพื่อมอบรางวัลให้พร้อมประกาศนีบัตร พร้อมทั้งนำภาพวาดสวย ๆ เหล่านี้จัดแสดงในงานวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคมนี้ ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย