ประกวดภาพถ่ายชนเผ่าพื้นเมือง ปี 62

ประกวดภาพถ่ายชนเผ่าพื้นเมือง ปี 62

เชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด เนื่องในงาน “วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562”
ภายใต้หัวข้อ “ภาษาชนเผ่าพื้นเมือง ภาษาเรา ภาษาโลก”

ความเป็นมา
เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง หรือ IMN ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อส่งเสริมคุณค่า อัตลักษณ์ และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองต่อสาธารณะ และเพื่อให้สังคมไทยมองเห็นคุณค่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์และช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

กติกาและเงื่อนไข

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายเอง หากตรวจสอบพบว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวดถือว่าผิดกติกาและจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเรียกคืนเงินรางวัลได้
 2. ส่งเป็นไฟล์อิเล็กหรอนิกส์ ในรูปแบบ .JPEG หรือ .PGN ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 DPI
 3. สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ภาพเท่านั้น
 4. สำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองมีสิทธิ์ที่จะนำภาพไปเผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้ประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ทั้งนี้เจ้าของภาพยังมีความเป็นเจ้าของภาพได้เช่นเดิม
 5. ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 6. ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองจะติดต่อไปเพื่อขอรายละเอียดการโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารและที่อยู่สำหรับการจัดส่งประกาศนียบัตร
 7. ผู้ที่สนใจส่งภาพประกวด จะต้องตั้งชื่อภาพและอธิบายความหมายของภาพด้วย
 8. ส่งผลงานได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFD4ptL-gzBHQmG8qc2nZiOTzDbzRHhZ00rRgKzREBW96P4g/viewform?usp=sf_link

เกณฑ์การตัดสิน
คำชี้แจง : คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 6 ข้อ โดยแบ่งเป็นข้อละ 20 คะแนน จำนวน 4 ข้อ และข้อละ 10 คะแนน จำนวน 2 ข้อ

 1. ภาพถ่ายสามารถสื่อให้ผู้ชม เข้าใจและเห็นถึงคุณค่าของภาษาชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยได้ 20 คะแนน
 2. ภาพถ่าย สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองได้ดี 20 คะแนน
 3. ความคมชัดและความสวยงามของภาพถ่าย 20 คะแนน
 4. ความคิดสร้างสรรค์ มุมกล้อง แสงสี จัดวางองค์ประกอบได้เหมาสม ลงตัว 20 คะแนน
 5. ชื่อภาพสอดคล้องกับภาพถ่าย 10 คะแนน
 6. คำอธิบายภาพสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 10 คะแนน

รางวัล
เจ้าของภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลดังต่อไปนี้

 1. ชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท 1 รางวัล
 2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 3,000 บาท 2 รางวัล
 3. รองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 2,000 บาท 2 รางวัล
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท 5 รางวัล

รวม 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Email: imnmediapdh@gmail.com