เวทีแสวงหาความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชนเผ่าพื้นเมือง

สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้จัดเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำชนเผ่าพื้นเมือง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคุณประเสริธ  ประดิษฐ์ ประธานสภาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และคุณอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์การพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้นำเสนอประสบการณ์การก่อตั้งกองทุนบุญ เพื่อให้มีการเรียนรู้ของสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา และประสบการณ์ในการจัดการเพื่อให้เกิดแนวทางการเสริมพลังสำหรับคณะทำงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ภาคเข้า คุณปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้นำสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองทำบุญตักบาตรกับพระสงค์ และนั่งรถรงชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตรอบเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมเรียนรู้ถึงแนวคิด กระบวนการ และรูปธรรมของการจัดทำพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษของกะเหรี่ยงและชาวเล สู่การพัฒนาพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง โดยคุณอภินันท์ ธรรมเสนา คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด คุณวิทวัส เทพสง และคุณดีปุนุ  ภาคบ่ายคุณเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมพบปะกับสภาชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมกับมีการนำเสนอแนวคิดและตัวตนความเป็นชนเผ่าพื้นเมือง และกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 2 กลุ่มเพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ ณ บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะแย ณ บ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งทั่งสองกลุ่มขาติพันธุ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้การเห็นชอบจากที่ประชุมสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยในปี 2565 ให้เป็นสมาชิกสภาชนเผ่าพื้นเมืองอย่างสมบูรณ์

สำหรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ทางคณะกรรมการบริหารกิจการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 4/2565 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล แม่ฮ่องสอน