วีดิทัศน์ “ทะเลหมุนเวียน”

วีดิทัศน์ “ทะเลหมุนเวียน”

ทะเลหมุนเวียน วิถีก่อกำเนิด วัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญา ภูนิเวศน์ เชื่อมโยงความหลากทางชีวภาพ สัมพันธ์สอดคล้องกับธรรมชาติ

วีดิทัศน์ “ทะเลหมุนเวียน” เป็นสื่ออันหนึ่งที่ต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าว https://www.youtube.com/watch?v=hoy86IX7K0Q&t=289s