ชนเผ่าพื้นเมืองเอเชียร่วมเตรียมงานจัดทำข้อเสนอสู่ยูเอ็น

ชนเผ่าพื้นเมืองเอเชียร่วมเตรียมงานจัดทำข้อเสนอสู่ยูเอ็น

รายงานโดย IMN

ผู้นำชนเผ่าพื้นเมืองจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้แก่อินเดีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ เนปาล ญี่ปุ่น มาเลเซีย กัมพูชา และประเทศไทย ประมาณ 60 กว่าคนได้มาประชุมหารือร่วมกันที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-5 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฟูรามา เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับเสนอให้กับกลไกต่างๆ ของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง เช่น เวทีถาวรว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UN Permanent Forum on Indigenous Issues – UNPFII), กลไกผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples – EMRIP), ผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples – SRIP), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ Convention on Elimination of Racial Discrimination – CEDAW), การจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน Universal Periodic Review – (UPR) นอกจากนี้ในเวทียังมีการพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายของสหประชาชาติเกี่ยวกับปีทศวรรษสากลของภาษาชนเผ่าพื้นเมือง (2022- 2032) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

นส.กวางจุนลิว กังเม (Guangchunliu Gangmei)  ผู้ประสานงานแผนงานสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย (AIPP) กล่าวว่า เวทีนี้คาดหวังว่าจะได้แผนงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองดังได้กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การหนุนเสริมการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในเวทีของสหประชาชาติ การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสมานฉันท์ระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชียด้วยกัน