ชนเผ่าพื้นเมือง ปกาเกอะญอ ร่วมกันทำแนวกันไฟ ม. 4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยมะนาว บ้านหินเหล็กไฟ ม 4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และหน่อยงานในพื้นที่ กว่า 40 คน ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีการทำแนวกันไฟตามภูมิปัญญาดั้งเดิมและใช้วิธีการสมัยใหม่ วิธีการทำแนวกันไฟคือการทำความสะอาดพื้นที่ให้โล่งเตียนเป็นแนวยาวเพื่อกำจัดเชื้อเพลิง แนวกันไฟจะสกัดไม่ให้ไฟที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งลุกลามเข้าไปอีกฟากหนึ่ง สวนใหญ่จะทำในช่วงหน้าแล้ง ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกๆปี