สุดอลังการ “งานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ”

ชนเผ่าพื้นเมืองลเวือะมากกว่า 1,000 คน ร่วมเดินขบวนสุดอลังการ ในงาน “งานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นบนฐานการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชน”

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2566 ณ บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านละอูบ และเครือข่ายลเวือะเพื่อการวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ ครั้งที่ 2 โดยมีชนเผ่าพื้นเมืองลเวือะจาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงรายร่วมงานมากกว่า1,000 มีกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การขึ้นบ้านใหม่แบบพิธีดั้งเดิม นิทรรศการวิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ มหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชนเผ่า กิจกรรมรณรงค์และรับฟังบทเพลงจากศิลปินลเวือะ อีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือ การจัดเวทีสัมมนาวิชาการด้านชนเผ่าลเวือะ เวทีเสวนาของดีวิถีลเวือะ ประเด็น“วัฒนธรรมที่โดดเด่นภายในชุมชน” เวทีเสวนา หัวข้อ “เสริมสร้างพลังภาคีพื้นที่เครือข่ายละเวือะ และชนเผ่าพื้นเมือง” อีกประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ สุนทรีเสวนาประเด็น “ชนเผ่าลเวือะกับการเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม” โดยมีตัวแทนจากองค์การมหาชนและตัวแทนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยร่วมพูดคุยเรื่องแนวคิดการประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรม

ทั้งนี้เพื่อการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมลเวือะ ระหว่างชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนที่อยู่บนฐานวัฒนธรรมตนเอง การสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนลเวือะคนรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่ทำงานกับชุมชนลเวือะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การหนุนเสริมกันระหว่างองค์กรในการสนับสนุนชุมชนลเวือะ ได้ตรงตามจุดที่ชุมชนต้องการ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นชนเผ่าลเวือะสู่สาธารณะได้อย่างถูกต้อง