วีดีทัศน์ “โตโบ” ผู้นำความเชื่อสู่การอนุรักษ์ของชาวลาหู่แดง

วิถีแห่งธรรม ธรรมชาติ และ “โตโบ” ผู้นำแห่งจิตวิญญาณชาวลาหู่ คือผู้นำชุมชนที่สมาชิกชุมชนให้ความเคารพนับถือ ด้วยเชื่อว่าเป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือผี หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติได้ โตโบจึงเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้นำในการทำพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณีของชาวลาหู่ รวมถึงให้การเยียวยารักษาความเจ็บป่วยของชนเผ่าที่มีมานานตามแบบแผนโบราณ (การสะเดาะเคราะห์ การใช้คาถาปัดเป่า ควบคู่ไปกับการรักษาจากโรงพยาบาล) อันเป็นการรักษาทางจิตใจ ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยรวมถึงญาติพี่น้องให้มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้น มีสติ และตระหนักถึงแก่นธรรมมากขึ้น

วีดีทัศน์ “โตโบ”ผู้นำความเชื่อสู่การอนุรักษ์ ของชาวลาหู่แดง