คู่มือปฏิบัติการ สำหรับคนทำสื่อกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีจำนวนประชากรที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาต่างกันมากกว่า 72 ภาษา ซึ่งแต่ละกลุ่มภาษาก็มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมเป็นของตนเอง และแตกต่างกันออกไป รวมทั้งอัตลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า ที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ความเชื่อ, ศาสนา และข้อปฏิบัติทางสังคมด้วย

ที่ผ่านมาเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองถูกถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ บ่อยครั้งที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น การเรียกชื่อเผ่าที่ไม่ถูกต้อง, การนำเสนอวิถีชีวิตที่บิดเบือนไปจากความจริง ซึ่งบางกรณีก่อให้เกิดผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของคนในสังคม เช่น การเหมารวม การสร้างมายาคติในเรื่องต่าง ๆ

เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง Indigenous Media Network – IMN ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้อย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าการนำเสนอข่าวและเรื่องราวที่ผิดไปบ่อยครั้งนั้น มิได้เกิดจากเจตนาของผู้สื่อสารแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากการขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ

ดังนั้นเครื่อข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง ภายใต้เครื่อข่ายชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ “คู่มือปฏิบัติการสำหรับคนทำสื่อกับชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” ขึ้นมา เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชนและผู้ที่ทำงานด้านสื่อ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มประกอบไปด้วย การนิยามชื่อชนเผ่าที่ถูกต้อง สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อทำสื่อเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมทั้งข้อมูลชนของเผ่าต่างๆ กว่าสามสิบเผ่าทั่วไปเทศ ที่ได้รวบโดยกองเลขานุการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าของวัฒนธรรมมาแล้ว

อย่างไรก็ดีแม้ว่าข้อมูลชนของเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ที่บรรจุในหนังสือเล่มนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้แทนของแต่ละชนเผ่าแล้วก็ตาม ก็ยังมิอาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่ เพียงแต่เป็นข้อมูลรวมของชนเผ่่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ เนื่องจากอุปสรรคด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล  และกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่านมาจากแต่ละยุคสมัย เป็นไปได้ว่าอาจมีข้อมูลบางส่วนที่ตกหล่น หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองของน้อมรับข้อบกพร่องนี้ไว้  และใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้รู้ และชนเผ่าพื้นที่เมือง ร่วมกันเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยร่วมส่งข้อมูล และข้อเสนอแนะมาได้ที่ได้ที่ imnmediapdh@gmail.com หรือ ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)  เลขที่ 252 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 50210  ทางคณะผู้จัดทำจะได้รวบรวมข้อมูล และปรับปรุงหนังสือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป