ผู้แทนคณะนร. ครู แกนนำชุมชน และเครือข่ายศูนย์การเรียน กว่า 20 คน ได้เดินทางจากบ้านมอวาคี ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนคณะนร. ครู แกนนำชุมชน และเครือข่ายศูนย์การเรียน กว่า 20 คน ได้เดินทางจากบ้านมอวาคี ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 พ.ย. ผู้แทนคณะนร. ครู แกนนำชุมชน และเครือข่ายศูนย์การเรียน กว่า 20 คน ได้เดินทางจากบ้านมอวาคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมี สส.มานพ คีรีภูวดล ได้ช่วยประสานนำคณะฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดสรรงบประมาณอุดหนุดรายหัวและสิทธิประโยนชน์สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาประเภทศูนย์การเรียน

คุณมานพ นำทีมผู้จัดการศึกษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียน เข้าพบอดีต สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ (แทน รมว.ศธ.) เพื่อรับฟังปัญหา หารือ และฝากความหวังให้ท่าน รมว.ศธ. และ ผข.รมต. ร่วมติดตาม 3 เรื่อง

1. ระยะเร่งด่วน ให้ สพฐ. ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียนทั่วประเทศให้เด็ก ๆ โดยเร็ว รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน

2. ระยะกลาง การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษามาตรา 12 กับภาคีเครือข่ายการศึกษามาตรา 12 เพื่อนำร่องการทำงานด้วยกลไกใหม่ ลดปัญหาในระบบการทำงานด้วยการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนทัศน์และองค์ความรู้ที่แตกต่างกันมาอย่างยาวนาน ทั้งบุคลากร หลักสูตร งบประมาณ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งบริบทผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน

3. การแก้ไขกฎหมายและกลไกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษามาตรา 12

สำหรับศูนย์การเรียนมอวาคีที่จัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายหัวจากภาครัฐ ที่ผ่านมาทางศูนย์การเรียนฯ ได้ประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนรายหัวให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งได้ทำหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ลงพื้นที่และเห็นสภาพการดำเนินการจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้มอวาคี หมู่ที่ 16 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นได้ดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดปีการศึกษา 2564 ทางกรรมาธิการฯ แจ้งกลับมายังศูนย์การเรียนว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญผูแทนจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนเกี่ยวข้อง และได้รับคำตอบ “ต่อประเด็นการขอรับการสนับสนุนรายหัวของศูนย์การเรียนอยู่ในอำนาจหน้าทีของรัฐมนตรีว่ากกระทรวงศึกษาธิการ และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการโดยปราศจากข้อกฏหมายรองรับได้” และจากการจัดเวทีร่วมกับภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับข้อจำกัดของศูนย์การเรียนฯ กับหน่อยงานในพื้นที่หลายฝ่าย เสนอให้นำเรื่องเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เพื่อหาทางออกให้ศูนย์การเรียนต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมกัน