ข บ ว น ยิ่ ง ใ ห ญ่ !! งาน มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

ข บ ว น ยิ่ ง ใ ห ญ่ !! งาน มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

ข บ ว น ยิ่ ง ใ ห ญ่ !! งาน มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2567 จังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิอิ้วเมี่ยนไทย พี่น้องอิ่วเมี่ยนทั่วโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

โดยภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาวิชาการ นิทรรศการเครื่องเงิน กิจกรรมแสดงบนเวที การสาธิต วิถีชีวิตและการละเล่นของอิ้วเมี่ยนการร้องเพลงอิ้วเมี่ยนดั้งเดิมและร่วมสมัย การประกวดธิดาอิ้วเมี่ยน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน ซึ่งเป็นการนำทุนทางวิถีอิ้วเมี่ยนมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผ้าปัก เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ของฝากอิวเมี่ยน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อสื่อสารประเด็นและสร้างพื้นที่สาธารณะและการแสดงออกทางวัฒนธรรมของพี่น้องอิ้วเมี่ยนและส่งเสริมความยั่งยืนของการดำรงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองในทั่วทุกมุมโลก โดยคาดหวังว่าจะทำให้อิ้วเมี่ยนเกิดความรักความสามัคคีและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต