สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3

วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ครั้งที่ 3 ด้วยความร่วมมือเครือข่ายลเวือะ (ลัวะ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ กระทรวงวัฒนธรรม ศมส(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) สสส (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสาร) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย

โดยในวันที่ 5 มีนาคม ภายในงานได้มีกิจกรรมที่สำคัญๆ เช่น การขึ้นบ้านใหม่ เวทีสัมมนาวิชาการด้านชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ)ในหัวข้อ “ร่างกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง กับแนวคิดพื้นที่คุ้มครอง ส่งเสริมวิถีชีวิต ชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ)” นิทรรศการวิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) มหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชนเผ่า กิจกรรมรณรงค์และรับฟังบทเพลงจากศิลปินลเวือะ (ลัวะ) การแข่งขันตำข้าวลีลา การแข่งขันวงดนตรีร้องเพลงลเวือะ การเดินแฟชั่นโชว์ใส่ชุดลเวือะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมลเวือะ (ลัวะ) ระหว่างชุมชน รวมทั้งให้ชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนที่อยู่บนฐานวัฒนธรรมตนเอง เป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนลเวือะ (ลัวะ) คนรุ่นใหม่ ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่ทำงานกับชุมชนลเวือะ (ลัวะ) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันอันจะนำไปสู่การหนุนเสริมกันระหว่างองค์กรในการสนับสนุนชุมชนลเวือะ (ลัวะ) ได้ตรงตามที่ชุมชนต้องการ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) สู่สาธารณะได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์จัดงานเพื่อให้หน่วยงานรัฐและสาธารณชนได้เข้าใจสถานการณ์และปัญหาที่ชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ประสบอยู่ ตลอดจนยอมรับคุณค่าวิถีวัฒนธรรมและเคารพสิทธิความเป็นชนเผ่าลเวือะ (ลัวะ) ตามปฏิญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง