วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 17, 2021
หน้าแรก แท็ก Land Right Now

แท็ก: Land Right Now

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals)

ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ความสำคัญของการประชุมสหประชาชาติในปีนี้ คือ เป็นการประชุมเต็มคณะของ UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda เพื่อวางกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในช่วง 15 ปีข้างหน้า โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มีฉันทามติ ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030 (Transforming Our...

ชนเผ่าพื้นเมืองกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

ชนเผ่าพื้นเมืองหรือชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงมีระบบการจัดการ การใช้ และการอนุรักษ์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อน ลึกซึ้งยากต่อบุคคลภายนอกที่จะหยั่งรู้ถึงความจริง  ทุกครั้งที่ได้ยินรัฐบาลและสังคมภายนอกกล่าวหาว่าชนเผ่าพื้นเมือง เป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการทำลาย ไม่ยั่งยืน สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมบนต้นน้ำ จึงเกิดความไม่สบายใจนักและคิดว่านี่เป็นสิ่งท้าท้าย ที่พวกเราชนเผ่าพื้นเมืองต้องรับฟังและสร้างความตระหนักต่อคำกล่าวหาที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและตอบร่วมตอบโจทย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และกฎหมาย และนโยบายของรัฐที่ผิดพลาดต่างหาก ได้มาเป็นปัจจัยลิดรอนสิทธิของชุมชนและชนเผ่าพื้นเมืองทีมีมานานก็ต้องมียกเลิกเปลี่ยนแปลงให้การยอมรับสิทธิ์ในถิ่นที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ให้สามารถเข้าถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามระบบจารีต วัฒนธรรมประเพณี ของชนเผ่าพื้นเมืองให้ได้ ถึงจะแก้ไขปัญหาตรงประเด็น   เมื่อกล่าวถึงชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เป็นที่รู้จักกัน คือ...