Up date ร่าง พรบ. ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทั้ง 6 ฉบับ ล่าสุด

Up date ร่าง พรบ. ชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ทั้ง 6 ฉบับ ล่าสุด

แจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมชนเผ่าพื้นเมือง (ชาติพันธุ์) ทั้ง 6 ฉบับ

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า… “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดํารงชีวิต ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตราย ต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย” นั้น

เพื่อให้มีการส่งเสริม อนุรักษ์ และคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรม และปราศจากการถูกรบกวนวิถีชีวิตอันดีงาม และเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้และสอดคล้องตามกฎหมายแม่บทดังกล่าว กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยจึงได้รวมตัวกันร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมามีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จากหลากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ และจากภาคผู้แทนราษฎร ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด  6 ฉบับ ในส่วนที่เป็นของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคผู้แทนราษฎร มีจำนวน 5 ฉบับ และในส่วนภาครัฐ มีจำนวน 1 ฉบับ

ดังนั้นเพื่อเป็นการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. และสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงมีการรวมรวมไว้ ดังนี้

ฉบับที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ….

เสนอร่างกฎหมายปี : 2564

ประเภทร่าง : เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นร่างการเงิน

เสนอโดย : นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ก้าวไกล) กับคณะ

สถานะ : ปิดรับความคิดเห็น

โทษ : อาญา

สรุปเนื้อหาพรบ. : สรุปสาระสำคัญ มี 3 ประเด็น ดังนี้

1. คุ้มครองการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธุ์ คุ้มครองการดูถูกเหยียดหยาม ทำให้เป็นกฎหมายระดับสากลทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

2. กำหนดพื้นที่ชุมชนชาติพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมได้ เช่น ให้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงหมู่บ้านชาติพันธุ์ในเขตอุทยานหรือป่าสงวนได้ ให้มีถนนหนทางสะดวกขึ้น เพื่อเป็นสาธารณูปโภคและสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มพลเมืองทุกคน

3. ตั้งสภากลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาและเสนอแนะนโยบายต่างๆ ไปยังรัฐบาล

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

ฉบับที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ….

เสนอร่างกฎหมายปี : 2562

ประเภทร่าง : เสนอโดยประชาชน เป็นร่างการเงิน

เสนอโดย : นางสาวสุภัทรา นาคะผิว (นักวิชาการ นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน) กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,790 คน

สถานะ : เปิดรับฟังความคิดเห็น

สรุปเนื้อหาพรบ. : การเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกฎหมายกลาง และเป็นกฎหมายที่วางมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล โดยมีหลักการเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมาย คือ

1.เพื่อรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะปลอดพ้นจากการถูกเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างหลากหลายในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ภาษา เพศ เพศสภาพ เพศวิถี อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ การติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม อาชีพ การทำงาน การศึกษาอบรม ศาสนาหรือความเชื่อ หรือความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมือง

2. เพื่อกำหนดให้รัฐมีบทบาทหน้าที่ในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ไม่ว่าได้กระทำโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการประกอบอาชีพ การเข้าถึงสินค้าและบริการ การเข้าถึงการศึกษา การรักษาพยาบาลและสวัสดิการสังคมประการต่าง ๆ

3. เพื่อส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ตลอดจนคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติ และป้องกันไม่ให้การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเกิดขึ้นซ้ำสอง

แสดงความคิดเห็นได้ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_commend.php?sid=239&id=185

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

ฉบับที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ….

เสนอร่างกฎหมายปี : 2564

ประเภทร่าง : เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นร่างการเงิน

เสนอโดย : นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพื่อไทย) กับคณะ

สถานะ : ปิดรับฟังความคิดเห็น

โทษ : ทางอาญา

สรุปเนื้อหาพรบ. : สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1) กำหนดให้ประเทศไทยเป็นพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรม และการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยผูกพัน (ร่างมาตรา 6 และมาตรา 7)

2) กำหนดห้ามมีให้ผู้ใดกระทำการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ (ร่างมาตรา 8)

3) ให้การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์จะกระทำมิได้ โดยให้หมายความรวมถึงการกระทำหรืองดเว้นกระทำการ ที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็น

การเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงแต่ผลของการกระทำนั้นทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเสียสิทธิที่ควรได้รับเพราะเหตุแห่งการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย (ร่างมาตรา 9)

4) กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดอันเป็นการเหยียดหยาม สร้างความเกลียดชัง หรือเลือกปฏิบัติโดยทางเชื้อชาติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิซองกลุ่มชาติพันธุ์ (ร่างมาตรา 10)

5) กำหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิอนุรักษ์ พื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม รวมถึงมีสิทธิใช้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนมีหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (ร่างมาตรา 11)

6) กำหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (ร่างมาตรา 12)

7) กำหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ร่างมาตรา 13)

8) กำหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน และกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและวิถีชาติพันธุ์ รวมทั้งได้รับการคุ้มครองในการเข้าร่วมและดำเนินกิจกรรม และมีสิทธิได้รับการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม โดยได้รับการจัดสรรที่คำนึงถึงสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ (ร่างมาตรา 14 และมาตรา 15)

9) กำหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชน (ร่างมาตรา 16)

10) กำหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม สิทธิครอบครองและสิทธิในการจัดการ พื้นที่ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งชาติประกาศกำหนด (ร่างมาตรา 17 และมาตรา 24 (4))

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

ฉบับที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

เสนอร่างกฎหมายปี : 2564

ประเภทร่าง : เสนอโดยประชาชน ไม่เป็นร่างการเงิน

เสนอโดย : นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,888 คน

สถานะ : ปิดรับฟังความคิดเห็น

โทษ : ไม่มี

สรุปเนื้อหาพรบ. : สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อให้สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองถูกรับรองอย่างเป็นทางการ

2. เพื่อชนเผ่าพื้นเมืองมีโอกาสสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และดำรงซึ่งอัตลักษณ์ ภาษา และวัฒนธรรมมิให้มีการสูญหาย

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

ฉบับที่ 5 ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …

เสนอร่างกฎหมายปี : 8 ธันวาคม 2564

ประเภทร่าง : เสนอโดยประชาชน เป็นร่างการเงิน

เสนอโดย : นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 14,954 คน (พีมูฟ)

สถานะ : อยู่ระหว่างการขอทราบความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี

โทษ : ยังไม่ระบุ

สรุปเนื้อหาพรบ. : สรุปสาระสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้

1. หลักการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่  สิทธิทางวัฒนธรรมและการศึกษา , สิทธิในที่ดินและทรัพยากร, สิทธิในการกำหนดตนเอง, สิทธิในความเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ, สิทธิการมีส่วนร่วม และ สิทธิบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ

2. หลักการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อปรับหลักคิดจากการมองชาติพันธุ์เป็นเพียงผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือด้วยการสงเคราะห์ เป็นการคุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์, เชื่อมั่นในองค์ความรู้ และศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ เปลี่ยนเป็นพลัง มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ประเทศ

3. หลักการสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำจากอคติ

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

ฉบับที่ 6 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …

เริ่มร่างปี : 2562

เสนอร่างกฎหมายปี : –

ประเภทร่าง : –

เสนอโดย :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (ศมส)

สถานะ : อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงวัฒนธรรม

โทษ : ยังไม่ระบุ

สรุปเนื้อหาพรบ. : เนื้อหาสาระมี 3 ประเด็น ดังนี้  

1.หลักการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม

2. หลักการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์

3. และหลักการสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง www.imnvoices.com

อ้างอิง

ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. https://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20210817113540_1_158.pdf

ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. https://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20220131132430_1_185.pdf

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. https://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20211018141239_1_164.pdf

ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. https://www.parliament.go.th/section77/manage/files/file_20211008112034_1_162.pdf

ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. … file:///C:/Users/ASUS%20ExpertBook/Downloads/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. https://www.sac.or.th/portal/pdfjs-2.3.200-dist/web/viewer_isdownload.html?file=../../uploads/contents/2021_20210916150143-1.pdf

เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://www.parliament.go.th/section77/index.php