ชาวบ้านพุระกำยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกโครงการ “อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง”

ชาวบ้านพุระกำยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกโครงการ “อ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง”

สภาพหมู่บ้านพุระกำ ต. ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี – ภาพ จินตนา ประลองผล/imnvoices.com

ชาวบ้านพุระกำเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกมธ.ที่ดินและกสม.เพื่อคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง ชาวบ้านลั่นหากมีโครงการอ่างเก็บน้ำฯเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งต่อพื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัย อีกทั้งอาจสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ธรรมชาติ

วันที่ 8 เม.ย 65 สื่อ The reporters รายงานว่า ชาวกะเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ) บ้านพุระกำและชาวบ้านจำนวนหนึ่งจากบ้านหนองตาดั้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กมธ.ที่ดิน) และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ณ สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง ในพื้นที่ป่ามรดกโลกแก่งกระจาน 

สืบเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ มีแผนในการผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง ที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี  ทั้งที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติให้กรมชลประทานกลับไปทบทวนผลการศึกษาในบางประเด็น เช่น เรื่องการทำความเข้าใจกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ (บ้านพุระกำ) และทบทวนเรื่องการจัดสรรพื้นที่อาศัย ที่ทำกิน (แปลงอพยพ) รวมถึง ให้ทบทวนผลการศึกษาจำนวนและชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและรอบอ่างเก็บน้ำอย่างเข้มข้น และเสนอแผนติดตามตรวจสอบจำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างละเอียด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั้งหมดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้สภาพสมบูรณ์

ชาวบ้านเก็บหมากเพื่อขาย – ภาพ จินตนา ประลองผล/imnvoices.com

โดยเนื้อความในจดหมายฉบับที่ส่งถึงประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากเพจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ระบุไว้มีดังนี้

ขอให้กรมชลประทานยุติโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง

เนื่องจากพวกเรากลุ่มชาติพันธ์ปกาเกอะญอ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จำนวน 86 ครัวเรือน กำลังได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง โดยกรมชลประทานมีแผนจะอพยพเพื่อนำพื้นที่ไปสร้างเขื่อน

ชุมชนของพวกเราเป็นกลุ่มเดียวกันกับบางกลอย ที่ถูกอพยพจากใจแผ่นดิน ปัจจุบันชุมชนของเราได้ใช้เวลาปรับตัวหลายปี จนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว แต่กลับต้องมาถูกอพยพอีกรอบ

โครงการนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมของพวกเรา จำนวน 86 ครัวเรือน ทำให้สูญเสียที่ดินทำกินประมาณ 500 ไร่แล้ว พื้นที่อ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ชุมชนพุระกำทั้งหมดมีเจตนารมณ์ในการคัดค้านถึงที่สุด โดยพวกเราเห็นว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ป่าไม้ สัตว์ป่า ทั้งยังเห็นว่า โครงการนี้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และควรไปปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ จะใช้งบประมาณน้อยกว่า และแก้ไขปัญหาได้จริง จึงขอให้

1. ตรวจสอบประเด็นการละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการ ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชน เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ EIA

2. ขอให้กรมชลประทานยุติโครงการ และไปศึกษาทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมมากกว่า

3. ขอให้กรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง ตัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เนื่องจากเป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ เพราะพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นมรดกโลก และไม่อาจสร้างเขื่อนได้อยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณายุติโครงการ

ขอแสดงความนับถือ

ตัวแทนชุมชนบ้านพุระกำ และบ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เพิ่มเติม : สามารถอ่านประวัติหมู่บ้านพุระกำได้ที่เว็บไซต์ IMNVOICES เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง